2018

Å FRASKRIVE SEG ANSVAR!

FNs migrasjonsavtale fra Marrakesh, 2018, er ansvarsfraskrivelse.

Millioner av mennesker er på flukt fra fattigdom, flere vil komme.

I over 500 år har kongehus, adel og borgerskap ødelagt folk og nasjoner, tilegnet seg rikdommer og holdt dem nede. I de siste århundrene har også USA og Japan kastet seg inn i undertrykking og plyndring. I dag fremstår USA som den største forbryteren.

Ødeleggingen av mennesker og natur, har på grunn av denne politikken ført til katastrofe: Mennesker dør, sulter, mangler vern mot sykdom og har ikke muligheter til å leve et godt liv. Den historiske og dagens plyndring, har ført menneskeheten og det biologiske livet inn i en

miljø- og klimakatastrofe som er farlig og som ingen vet utgangen av.

De siste tiår har den vestlige imperialismen med USA, EU og deres krigsredskap NATO, ført krig og ødeleggelser som har medført nasjonale katastrofer i flere land. Migrasjon er altså ønsket politikk, og landene må sende sine folk på flukt: tidligere Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Jemen.

Hva blir resultatet av denne hensynsløse og kriminelle politikken?

Store folkemengder dør, livsgrunnlag er revet bort og de som er i stand til det, flykter. Politikerne og finanskapitalen tar ikke ansvaret for sine handlinger. De skjuler resultatet av sine forbrytelser. Ingen toppolitikere fra USA, EU og Norge er stilt til ansvar for sine forbrytelser og dømt av det internasjonale rettssystemet. Hvem står bak denne FN-avtalen?

FN har arbeidet med dette dokumentet i årevis. Pådriveren har vært Peter Sutherland i Goldman Sachs. Han opprettet Global Forum on Migration and Development (GFMD) for å legge til rette for storstilt masseinnvandring av folk, fordi han mente at dette tjente kapitalismens behov. World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har arbeidet målbevisst for å skape masseinnvandring. Hensikten er klar: Billig arbeidskraft som ikke tør å organisere seg i fagforeninger, som polakker, estlendere og litauere som arbeider i Norge under EØS-avtalen. Fagorganisere de seg, får de ikke arbeid neste gang de drar til Norge.

Masseinnvandring fører til at det oppstår motsetninger mellom landets befolkning av arbeidsfolk og fattige, mot de fremmede. Dette fører til at samholdet som er nødvendig, for å kjempe mot kapitalismens/regjeringens stadige angrep på lønn og velferd, blir svekket, slik kapitalistene ønsker. En konsekvens av migrasjonsavtalen, er at den bryter ned den nasjonale sjølstendigheten og sjølråderetten. Da folket sa NEI til EU, lurte Stortinget oss inn bakveien via EØS-avtalen.

Den internasjonale finanskapitalen ønsker ingen sterke nasjonalstater.

Den vil overstyre nasjonene slik at den kan fortsette å plyndre. Det er lett å bli sjarmert eller forvirret av at det er FN som står bak migrasjonsavtalen, men FN av i dag, er et politisk redskap for den vestlige imperialismens plyndringer. De toneangivende kreftene i FN, dekker over kreftene som plyndrer, de tier om at det er kapitalismens vesen, som bærer hovedansvaret for plyndringen, krigene og elendigheten. De tør ikke si ifra om at det er kapitalismen som må bære hovedansvaret.

Den internasjonale og nasjonale finanskapitalismen må stilles til ansvar og dømmes for sine forbrytelser mot land og folk. Regjeringene i USA, EU, Japan og Norge må tvinge gjennom gjeldssanering til fordel for utviklingslandene. Det må bygges ut infrastruktur, uten profitt i disse landene, støtte som sikrer landenes selvforsyning. De kapitalistiske landene må ta hovedansvaret for å stoppe klima- og miljøkatastrofen.

Til kamp mot kapitalismen og den internasjonale finanskapitalen, forsvar nasjonenes sjølstendighet og sjølråderett. Til kamp mot migrasjonsavtalen!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder

Stig Ødegaard, 1. sekretær

Utskrift E-post

Tvungen lønnsnemnd svekker streikevåpenet

Etter brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Handel og Service, ble 56 sykepleiere tatt ut i streik fra 25. oktober. Sykepleierne som var tatt ut i streik arbeidet ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner. Flere av de streikende er lønnet mellom 30 000 og 100 000 kroner under minstelønnen i kommunal sektor. Kravet var minstelønn på nivå med minstelønna i kommunalsektor, også for ansatte i private helseforetak. Dette var bakgrunnen for streiken.

Dersom eierne av private helseforetak skal få økt utbytte, er eierne avhengig av færre ansatte, gjerne kombinert med dårligere lønns- og arbeidsvilkår i forhold til offentlig ansatte. Utbytte til eierne går på bekostning av ansattes velferd og lønn. Dette er dypt urettferdig, men det er også et spørsmål om klassekamp.

Etter tre ukers streik varslet NHO lockout av 500 sykepleiere. Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Handel og Service, hevdet at flere helsebedrifter var i ferd med å gå konkurs på grunn av streiken. 20. november ble det klart at regjeringen ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Dette er arbeidsgivernes gjennomtenkte strategi for å få arbeiderklassens aksjoner avgjort i tvungen lønnsnemnd. Sjeldent har Rikslønnsnemndas avgjørelse gått i favør av lønnsarbeiderne. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Tvungen lønnsnemnd svekker streikevåpenet, som er arbeiderklassens viktigste kampmiddel for å sikre rimelige lønns- og arbeidsvilkår. Slaget står om fagbevegelsens styrke og den klassesolidariteten den representerer, på tvers av landegrenser, livssyn, ulik etnisitet, yrker og fag.

Utskrift E-post

KAMPEN FOR VELFERD OG MOT FATTIGDOM ER KAMP MOT EU

EUs økonomiske politikk har sendt millioner av arbeidere i EU-landene ut i sosial og økonomisk nød. Særlig har fattigdommen blant vanlige mennesker økt og arbeidsledigheten blitt rekordstor. I Hellas og Spania er arbeidsledigheten blant de unge mellom 20 og 40 %. Nedbyggingen av velferd og sosiale goder, rammer alle som er et resultat av en kynisk økonomisk politikk hvor klasseforskjellen øker. Denne politikken er ikke tilfeldig. Det er det frie kapitalistiske markedets politikk som fratar innbyggerne en demokratisk kontroll og all mulighet til en rettferdig fordeling av verdiene som skapes.

I Frankrike samles hele folket i omfattende aksjoner og protester mot denne utviklingen. Over flere år har man latt de rike få skattelette på bekostning av arbeiderklassen. Flere hundre tusener over hele landet har tatt til gatene for å få gjennom rettferdige krav som å redusere offentlige avgifter, øke pensjonene, heve minstelønna og gjeninnføre formueskatten. Det er satt inn store politistyrker, bruk av tåregass og vannkanoner. Politivold har ikke stoppet denne mektige bølgen av revolusjonær motkraft for et bedre liv. Arbeidere, bønder, studenter og pensjonister utgjør denne kraften som er så sterk at president Macron har truet med unntakstilstand som under krig. Norge Kommunistiske parti støtter fullt ut den franske arbeiderklassen kamp. Deres kamp er vår kamp mot EU-veldet.

Utskrift E-post

Stopp imperialismen!

Tirsdag 8. mai utstedte den amerikanske presidenten Donald Trump et dekret om å trekke USA fra atomavtalen med Iran. Dette har sjokkert det internasjonale samfunnet og gitt frykt og bekymringer om farlige konsekvenser, spesielt for på freden og sikkerheten i Midtøsten. 

Wien-atomavtalen, kjent som den omfattende felles handlingsplanen (Joint Comprehensive plan of Action), er en internasjonal avtale om Irans atomprogram. Denne ble inngått mellom Iran, EU og P5 + 1 (inkludert Kina, Frankrike Russland, Storbritannia, USA og Tyskland) i 2015 i Wien, og ble også godkjent av FNs sikkerhetsråd.
Som et resultat ble sanksjonene EU og USA hadde mot Iran fjernet. Trump var helt fra begynnelsen sterkt imot atomvåpen-avtalen og kalte det den verste avtalen i historien.  Han lovet å trekke landet fra avtalen dersom han vant valget. Straks etter valgseieren prøvde han å undergrave atomavtalen på ulike måter og kom med falske påskudd for å stoppe avtalen, blant annet den påstanden om at en ikke tror at Iran overholder atomavtalen, eller krenker vilkårene av den. 
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) understreker sterkt at Iran har fulgt alle avtalens bestemmelser nøye, og at det ikke har vært observert noen overtredelser av avtalen.
Til slutt gikk presidenten fra ord til handling og den 8. mai 2018 utstedte han en eksekutiv ordre der han kunngjorde USAs uttrekning fra avtalen og gjeninnføring av sanksjoner mot Iran. Dette avslørte Trumps sanne ansikt.
USAs president har skapt forvirring og usikkerhet på internasjonalt nivå som antagelig vil gi farlige konsekvenser. Israel, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater hilste USAs avlysing av atomavtalen med Iran med stor glede. Som følge av dette har disse tre landene i det siste startet farlige provokasjoner mot Iran. De brukt all sin innflytelse til å påvirke Trumps beslutning og oppfordret ham til å avslutte avtalen. På den annen side forsøkte de andre landene som signerte avtalen å opprettholde avtalen og hindre USAs president fra å gå ut av den.  Men til tross for dette forlot han avtalen.
USAs tilbaketrekning fra avtalen er grønt lys for Israel til å øke presset på Syria og å iverksette militære handlinger mot de iranske styrkene stasjonert i landet. Kort etter Trumps tale og kunngjøring om tilbaketrekningen fra avtalen rapporterte den syriske stats TV om skyting av to missiler fra Israel på en syrisk militærbase sør for Damaskus. Nyhetsmediene rapporterte også at det var alvorlige eksplosjoner i Al-Kiswah-området. Den israelske avisen Haaretz skrev at de israelske bombeflyene gikk inn i Syrias luftrom målrettet mot de iranske styrkenes militære base.  I dette angrepet ble 18 iranske soldater drept. Det er rart at den israelske regjeringen, i motsetning til tidligere passiv praksis, denne gangen har kommentert de siste krigsangrepene i Syria. Dette synes å ha som mål å provosere de syriske og iranske styrkene til å svare militært. Slik vil de skaffe seg unnskyldning for å bringe Iran inn i en uønsket krig. De vil at Iran skal lide den samme skjebnen som Afghanistan, Irak og Libya. Å forårsake krig mot Iran i en så kritisk situasjon vil føre til ødeleggelse av landets økonomi.                                                                              Trump’s politikk og etterfølgende internasjonale spenninger vil legge forholdene til rette for Israel og Saudi-Arabia til å iverksette sine planer mot Iran og palestinerne. Takket være USAs presidents beslutning fortsetter Israel en brutal undertrykkelse og massakre på uskyldige palestinerne foran verdens øyne. Etter USAs tilbaketrekning fra atomavtalen har den israelske hæren angrepet alle Irans militærbaser og anlegg i Syria.  Trump hadde ingen rimelig grunn til å trekke seg fra atomavtalen, da det bevises at Iran fullstendig overholder avtalen, og dette bekreftes av Atomic Energy Agence.
Trump baner vei for ekspansjonistiske planer for Israel og Saudi-Arabia i Midtøsten. Dette gjelder også interne mål som å sikre interessene til våpenprodusentene, og profitt for oljemagnatene. I løpet av Trumps korte presidentskap har våpenmonopolene tjent flere tusen milliarder dollar på salg av våpen til arabiske gulfstater.
USAs finansdepartement har ved å pålegge tunge og økonomiske sanksjoner på Iran, tatt landets svært oljeavhengige økonomi som gissel. Konsekvensen av dette har vært lidelser for sårbare befolkningsgrupper, samt mangel på alt. En del av problemene er arbeidsledighet, høye priser, økt narkotikamisbruk - spesielt blant unge mennesker, prostitusjon, fattigdom, barnearbeid, og mange andre økonomiske og sosiale vansker. Sytti prosent av befolkningen er nå under fattigdomsgrensen. Det fleste ofre for sanksjoner er uskyldige barn. Atomavtalen gav en lette på dette, materielle savn ble også redusert til en viss grad, og de grunnleggende varer som befolkningen trenger var mer rikelig enn før, inkludert mat og medisin.  Nå vil dessverre ensidige sanksjoner fra USA igjen redusere landets økonomi og gjøre livet til det iranske folket mer sårbart.
USAs president og hans røverbande hevder å gjøre dette for å hjelpe det iranske folk til å legge forholdene til rette for deres frihet og styrte det islamske regimet. De hevder at økonomiske sanksjoner blir innført mot Irans fundamentalistiske regime, ikke mot det iranske folket.
NKP mener at Irans skjebne og dets suverenitet må bestemmes av folket selv. Trump-regjeringen, Netanyahu-regjeringen og bin Salman’s styre, har ikke rett til å blande seg i Irans interne saker. Den presserende plikten for alle verdens frihetselskende land er felles innsats for å hindre en ny katastrofal krig i Midtøsten og Iran.
NKP tror at forsøket på å opprettholde trygghet og forhindre spenninger og konflikter i Midtøsten er en presserende oppgave. Alle nødvendige skritt må tas for å avsløre de farlige planene til Trump, USA, Israel og Saudi-alliansen mot det iranske folket.
Med effektive tiltak må man ta seriøse skritt for å opprettholde fred, og gi omfattende støtte til det undertrykte folket i Iran og deres nasjonale interesser, for å hindre en katastrofe som amerikansk imperialisme, og dens partnere i regionen, søker å skape. NKP mener at solidaritet og samarbeid på internasjonalt nivå er avgjørende for å hindre gjennomføringen av Trumps planer.

NKP fordømmer:
Provokasjoner mot Iran for å bringe landet ut i uønsket krig.
Planen om økonomiske sanksjoner mot det iranske folket for å utøve politisk innflytelse.
Israels militære angrep mot Syria og iranske styrker, stasjonert der for å hjelpe det syriske folket i krigen mot fundamentalistiske religiøse terroristgrupper.
Drapet på hundrevis av uskyldige palestinere i 70-årsjubileet for grunnleggelsen av staten Israel.

Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

JA, HVEM ELSKER DETTE LANDET?

Mens hele verden krysser fingre og tær for at avtalen mellom Trump og Jung-Un vil bety starten på global atomnedrustning, avspenning og fredeligere tider, ruster den amerikanske presidenten for fullt opp til krig på norsk jord. Tirsdag ble det kjent at den norske borgerlige regjeringen sier ja til å doble antallet US Marines-soldater på norsk jord til 700 stykk. Disse skal også stasjoneres enda nærmere grensen til Russland.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) mener dette ikke er tillitsvekkende fredspolitikk, men en aggressiv uforutsigbar provokasjon fra NATO og Norges regjering.

Samtidig sier regjeringen ja til fire amerikanske kampfly på Rygge flyplass, fem amerikanske overvåkningsfly på Andøya og den amerikanske overvåkningsradaren og rakettskjoldet i Vardø er under bygging. Forhåndslagring av militært stridsutstyr i Trøndelag er på plass. Fra august til november er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, den største på ti-år, med mer enn 40 000 soldater fra 30 land. Alle svenske husstander har mottatt brosjyren «Om krisen eller krigen kommer», der de bes om å handle inn hermetikk, som om det beskytter mot atomkrig. Hva er det de regjerende vet som ikke befolkningen informeres om? Jo, de forventer en reaksjon fra Russland.

Merkelig?

Befolkningen blir informert om at alt dette er i tilfelle krise og krig, mens regjeringen legger ned avdeling etter avdeling i det norske forsvaret. Hvor er logikken? Dette beviser at NATO-medlemskap svekker vårt eget norske suverene forsvar og at regjeringen avliver restene.

Regjeringen stoler ennå blindt på uberegnelige Trump og utfører lydig amerikanske ordrer uten å mukke, og ofrer gjerne også Nord-Norge i kampen. NKP tar sterkt avstand fra at Norge blir trukket inn i kampen om å forsvare USAs imperialistiske imperium, antakeligvis i håp om at Norge kan sikre seg noe av profitten på krigsmateriell.

Utstasjoneringen er brudd på norsk basepolitikk, i og med at ordningen skal evalueres først i 2022. Mer permanent enn dette blir det ikke, og drapsmaskinene er kommet for å bli på basene i nord. Fem år er like lenge som 2. verdenskrig varte. General Niel E. Nelson sier selv at Værnes skal bli hovedbasen for amerikanske soldater i Europa.

«Nord-Atlanteren og nordområdene er viktig for å forsvare vesten» på grunn av «en endret sikkerhetspolitisk situasjon», sier forsvarsministeren (H). Tror de folk er dumme? Man skal stoppe, mens leken er god.NKP elsker dette landet. Slutt med krigshissingen! Vi vil ha fred! Ikke avfolk Nord-Norge for å gjøre klar til en slagmark der.

Ja til avspenning og nedrustning. Norge ut av NATO, og styrk det suverene norske forsvaret. NATO må stoppes, ja til regjeringsskifte og amerikanske soldater; reis hjem!

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

INTERNASJONAL SOLIDARITET MED DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELA

(UTTALELSE NKP SENTRALKOMITEEN, OSLO 3. JUNI 2018.)

USAs president Donald Trump truer Venezuela med militær invasjon, en dramatisk utvikling i presidentadministrasjonens holdning.

Internt Pentagon dokument analysert av Stella Calloni (Resumen

Latinoamericano) avslører en reell plan for hvordan «US Southern Command» skal gjennomføre et kupp mot den demokratisk valgte president Nicolas Maduro.

Dokumentet på 11 sider er signert admiral Kurt Walter Tidd øverstkommanderende.

Dokumentet viser til utviklingen i Argentina, Ecuador og Brasil, og påpeker at det nå er riktig tidspunkt å fjerne det venezuelanske diktaturet, og at dette vil føre til et grunnleggende politisk skifte på hele kontinentet.

Regjeringens folkelige støtte skal undermineres, misnøyen utvikles gjennom destabilisering og mangel på nødvendighetsvarer, for å skape inntrykk av en irreversibel forverring av levekårene med den sittende diktator.

Ustabiliteten i landets økonomi skal økes til kritiske høyder, med kapitalnedbygging og kapitalflukt, tilgang på utenlandsk kapital skal hindres og den nasjonale valutaen undergraves. Det skal arbeides systematisk for å skape og videreutvikle splittelse mellom regjeringens støttegrupper og partier. President Nicolas Maduro skal latterliggjøres og framstilles som symbol på tafatthet og inkompetanse, som en marionett fra Cuba. Regjeringens image skal diskrediteres. President Maduro og regjeringen skal framstilles overfor verden og egen befolkning som ansvarlig for en mangedobling av landets humanitære krise. USAs plan er å benytte lokale og utenlandske media til å gi inntrykk av at folket mener det er nødvendig å få avsluttet den nåværende situasjonen, da den er grunnleggende uholdbar. Alle US Armeens evner skal tas i bruk, løgner armert med nyheter, falske bilder og videoer, alt som er brukt i de imperialistiske krigene i det 21.

århundret.

USA har i tillegg til sine 7 baser fått Colombia til å bli første «global partner» i NATO.

NATO har deltatt i militær intervensjon med massiv bombing i Libya, fjerning og mord på selvstendige Libyas leder Muammar Gadaffi i 2011.

USA har på tross av kupp-forsøk i 2002, og aktivt undergravingsarbeid, ikke klart å hindre arbeiderklassen og folket å vinne fram med sine interesser under de Bolivarianske presidentene Chavez og Maduro. Derfor planlegger USA nå å bruke alle midler, også militærkupp og invasjon, for å sikre seg kontroll over landets oljereserver og geostrategiske posisjon.

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI oppfordrer derfor alle progressive og demokratisk innstilte mennesker, organisasjoner, og stater til å støtte den Bolivarianske Republikken Venezuela.

SOLIDARISK KAMP FOR DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELAS NASJONALE SELVSTENDIGHET OG RETT TIL SELVBESTEMMELSE!

Runa Evensen, leder                   Svend Haakon Jacobsen,

internasjonal sekretær

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Åpent brev til statsminister Erna Solberg

Fra NKP Sentralkomiteen, 3. juni 2018

 

HAR STATSMINISTER ERNA SOLBERG MEDVIRKET AKTIVT I NATOS ARBEID FOR Å FÅ COLOMBIA MED SOM NATOS FØRSTE «GLOBAL PARTNER»?

Colombias president Juan Manuel Santos ble tildelt Nobels Fredspris i 2016, for fredsavtalen som ble inngått mellom Colombias regjering og FARC geriljaen.

Cuba og Norge medvirket aktivt i dette arbeidet, for å få slutt på den årelange blodige borgerkrigen i landet, og etablere fred og forsoning i landet og området.

Ved å godta NATO i Colombia bryter president Juan Manuel Santos Tlatelolco-traktaten (1969) som forbyr atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia, og Celac Havana Erklæringen (2014) som proklamerer Latin-Amerika og Karibia som en fredssone.

NATO arbeider mot atomnedrustning i FN, tviholder på atomvåpen og en aggressiv førsteslagsstrategi. NATO stod bak militær intervensjon, massiv bombing, og mord på selvstendige Libyas leder Muammar Gadaffi i 2011.

Innføring av NATO i Colombia er et klart brudd med intensjonen om fred og forsoning i landet og området!

Colombias nærmeste nabo Den Bolivarianske Republikken Venezuela har gitt vanlige og fattige folk demokratiske, sosiale og økonomiske rettigheter, og nasjonalisert oljeproduksjonen som ledd i arbeidet. Uhørt for den rike og privilegerte overklassen, som samarbeidet med USA i det mislykte kuppforsøket mot Chavez i 2002 og har undergravd og sabotert økonomien i landet siden.

«Mainstream media» serverer systematisk forvrengt informasjon for demonisering av president Nicolas Maduro og regjeringen, for å legitimere militærkupp og invasjon. President Maduro har invitert opposisjonen til dialog for fred og forsoning.

Har vår statsminister Erna Solberg deltatt aktivt i NATOs arbeid for å få Colombia med som NATOs første «global partner», så betyr det legitimering og militær støtte til militærkupp mot Venezuelas regjering, og invasjon, slik at USA i samarbeid med overklassen kan sikre seg kontrollen over Venezuelas enorme oljereserver, på vanlige og fattige folks bekostning. Altså IKKE fred og forsoning, men klart brudd på internasjonal folkerett; brudd på Venezuelas nasjonale selvstendighet og rett til selvbestemmelse.

 

Runa Evensen leder                      Svend Haakon Jacobsen internasjonal sekretær

.

Utskrift E-post

Rosene er røde?

Nylig stemte utilgivelig regjeringspartier, med nødvendig støtte fra Arbeiderpartiet (AP) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), gjennom Norges tilslutning til det markedsliberalistiske prosjektet EUs energiunion, ACER.

8,8 prosent av den norske befolkningen støttet forslaget. 96 av våre 169 folkevalgte var tilstede i Stortinget under avstemmingen.
Med dette vedtaket gir Norge fra seg selvbestemmelsesrett til EU på nok et område. EØS-avtalen tjener ikke arbeiderklassen, og må sies opp, slik at borgerlige, sosialdemokrater og liberale ikke lenger kan rasere og selge Norge bit for bit. Norges Kommunistiske Parti (NKP) maner til tradisjonell klassekamp.
Stortinget har ikke interesse i å bruke vetoretten. Et reelt folkedemokrati eksisterer ikke. Direktiver og forordninger blir innført over en lav sko, i uoverensstemmelse med folkeflertallets vilje og mot demokratiske prinsipper; til fordel for storkapitalen.
Spesielt tragisk for arbeiderklassen og industrisamfunn kan nevnes: Fri flyt av arbeidskraft, som har ført til forringelse av norsk arbeidsliv, og arbeiderrettigheter. Olje- og gassdirektivene gjør at politikken ikke lenger styres til fordel for den norske befolkningen, og at prisene på gass presses nedover, som igjen fører til milliardtap for Norge.
Veterinæravtalen gir økt mulighet for smitte ved import av levende dyr, kjøtt, fisk og meieriprodukter. Matsminke og barnematdirektivet gjør at helseskadelige tilsetningsstoffer er tillatt. Kjemikaliereformen gjør at forbudte kreftfremkallende og hormonforstyrrende kjemikalier er tillatt. Tjeneste direktivet fjernet nasjonal kontroll og regulering på handel med tjenester over landegrensene.
Vikarbyrådirektivet fjernet hindringer for bruk av utenlandske vikarer og innleid arbeidskraft. Finanstilsynssaken gjør at EU via ESA kan fatter bindende avtaler for banker og finansinstitusjoner i Norge. Og nå ACER, som fører til høyere strømpriser, utflagging av industri og økt arbeidsledighet. Håpet er at Island setter foten ned for ACER.
Når stor motstand mot ACER taper internt i AP, er det bare å melde seg ut av det arbeiderfiendtlige partiet. Et tydeligere signal fra en partiledelse skal en lete lenge etter. Industrisamfunnene, fagbevegelsen med LO, flertallet av APs egne medlemmer, ordførere, hele fylkeslag og AUF føler seg overkjørt. Syv folkevalgte i MDG har allerede meldt seg ut derfra.
Allerede i 1923, da AP og NKP ble delt i to, beholdt NKP arbeiderpartinavnet der NKP var i flertall, spesielt på industristedene.  Sosialdemokratiet valgte da andre samarbeidspartnere internasjonalt; storkapitalen.
NKP er venstresiden, og arbeidere og bønder står side ved side i vår logo. NKP styres etter demokratisk sentralisme; det vil si at folkeflertallet bestemmer, og alle må føye seg etter flertallets vilje. Arbeidere foren eder. Velkommen nye medlemmer!

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Utskrift E-post

Stopp krigshissingen!

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer at norske myndigheter, ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviser en Russisk diplomat fra den Russiske ambassaden i Oslo. Handlingen setter hele nasjonen og menneskeheten i fare.

Utvisningen kommer som en reaksjon på, og «i solidaritet» med, NATO-alliansepartner Storbritannias påstand om at Russland står bak nervegift-angrepet på den tidligere russiske dobbeltspionen og datteren hans, ifølge Eriksen Søreide. Ingen beviser foreligger om hvem som står bak tragedien. Anklagene mot Russland er absurd, mener NKP.
Den tidligere spionen ble dømt, har sonet og ble benådet i 2010. Dette er en gammel og oppgjort sak. Og om man tenker logisk; hvilken nytte skulle Russland ha av å forgifte en spion de har utlevert for så lenge siden? NKP mener det må ligge mer bak påstandene, og de internasjonale reaksjonene, mot Russland.
Det vi vet med sikkert er at Russland er tilsluttet konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen, som er en internasjonal avtale om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen og ødeleggelse av disse.
Denne måneden fant Russland 40 tonn med kjemiske våpen i Øst-Gotha, etterlatt av lokale militære grupper. Hvem har forsynt terroristene med dette? Det kan være de samme kreftene som får FNs generalsekretær til å oppfordre Sikkerhetsrådet om tiltak mot å fremme saker om slike alvorlige forbrytelser, etterat Russland gav dem denne informasjonen. Leverandøren skal dysses ned.
Forholdet mellom Norge og Russland er allerede tynnslitt. Som årsaker kan disse eksempel nevnes; NATOs plassering av basen på Værnes nær Russlands grense, utstasjonering av amerikanske soldater på norsk jord, spionen Frode Berg og Norge som vertsnasjon og arrangør for NATOs største øvelse på 20 år; Trident Juncture. Og nå utvisning av en Russisk diplomat.
Hvem vil tjene på utvisningen(e)? Høyrekreftene og sosialdemokratene er USA/NATOs, EUs og krigsprofitørenes lakeier. Norges utenriksminister spiller høyt ved dette utvisningstrekket. Hun kjøper Norge inn hos Storbritannia, og håper på en god handelsavtale med Theresa May og utenriksminister/Brexit-general Boris Johnson når de tar det endelige skrittet ut av EU. Fra USA håper hun at Norge slipper å betale toll på stål og aluminium. Og når krigen kommer; allianse-NATO og EU-hæren mot Russland, tjener nasjonale og internasjonale krigsprofitører grovt på det.
Arbeiderklassen, miljøet og fremtiden taper på alle punkt. NKP sier stopp krigshissingen. For nedrustning. Norge ut av NATO. Norge for Fred!

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Utskrift E-post

RETTSAKEN MOT DET POLSKE KOMMUNISTPARTIET MÅ STANSES!

Den antikommunistiske rettsaken mot Det polske kommunistpartiet ble gjenopptatt 1. mars, etter å ha pågått i to år. Anklagen mot partiet går på «kommunistisk ideologisk propaganda» i avisa Brzask og på partiets hjemmesider. Dette kan innebære fengselsstraffer på opptil to år for partimedlemmer.
Den polske stat, som har satt i gang rettsaken, forsøker å forby det polske kommunistpartiet. Det ble også innført en ny lov som innebærer å fjerne monumenter og gatenavn som assosieres med arbeider- og kommunistbevegelsens historie. Disse antikommunistiske tiltakene er en del av en prosess hvor man skriver om historien.
Det europeiske kommunistiske initiativ fordømmer slike uakseptable forfølgelser mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer. Denne undertrykkelsen er en del av antikommunistiske tiltak og forbud gjennomført av borgerlige regjeringer som støttes av diverse EU-land, og blir aktivt fremmet i EUs antikommunistiske ideologi. Disse handlingene er en del av den historiefiendtlige propaganda om totalitarisme og de kunstige forsøkene på å sidestille kommunisme med fascismen.
Disse restriksjonene og forbudene på bekostning av kommunistpartiene og kommunistiske symboler, begrensning av kommunistenes aktivitet og undertrykkelse av arbeiderbevegelsen, er enda en egenskap ved intensiveringen av angrep mot arbeiderklassen og andre folkelige lag.
Vi krever at all forfølgelse mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer stanses, og at alle antikommunistiske lover i Polen og andre land oppheves.
Sekretariatet i Det europeiske kommunistiske initiativ
Forkortet av redaksjonen i Friheten

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!