2020

Ungdommen er Norges framtid

Ikke bare er uskyldige mennesker straffet og fengslet i verdens beste land, men våger man å se bak de store ordene og manipulerte statistikker, så er det adskillig mer ved systemet som fortjener å bli omtalt som skandale. Når så mange som 2,5 millioner har vært innom dørene på NAV i løpet av et år, er det selve systemet som ikke fungerer.

Norges Kommunistiske Parti (NKP), som landets eneste systemkritiske parti, kan ikke stilltiende se på at et økende antall unge mellom 18 og 25 år faller inn i gruppen arbeidsuføre, for kanskje aldri noensinne å kunne delta i arbeidslivet. Det er en selvfølgelighet at de som er syke skal sikres et verdig liv, men ved de senere årenes fokus på sunnhet og pedagogisk ekspertise på alle nivåer, må det være klart at det er noe som ikke stemmer når depresjoner, selvskading og selvmord er blitt en del av mange unges liv. En årsak kan være at ungdommen utsettes for et massivt press av blant annet kynisk reklame og kroppspress, prestasjonspress, fattigdom eller rett og slett det at framtida mangler forutsigbarhet. Ingen kan lenger være sikker på at utdanning fører til sikkert arbeid i en kaotisk tilværelse. Når økende uførhet blant unge er resultatet, så går det i gal retning.
Et hvert menneske har innebygget arbeidsevne og ønske om å delta i samfunnet. I en verden med så mange teknologiske nyvinninger, skulle det være mange muligheter for tilpasset arbeid, og det finnes utallige oppgaver som venter på å bli løst. Det har lenge blitt fokusert på økonomisk utdanning og ikke-produktive jobber, dette på bekostning av håndverk og yrkesfag. Det er nevenyttige arbeidsfolk som har bygget landet, og det uten alle de teoretiske kravene som stopper mange ungdommer i dag. Det må settes inn alle nødvendige ressurser på yrkesutdanningene, slik at alle som vil kan fullføre fram til fagbrev.
NKP vil programfeste lærlingplasser til alle yrkesskoleelever. Det er nødvendig både for samfunnet og den enkelte. Det å sende så mange unge ut i en uvirksom tilværelse, er umenneskelig sløseri og et tegn på et land i systemkrise.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Hemmelig salg av folkets eiendom

Ikke bare er 77% av vår produktive skog eiet av private, noe som er på topp i Europa og også mer enn i USA. Men istedenfor å gi folket tilbake noe av den mektige landandelens nedarvede eiendommer, har regjeringen Solberg gitt ytterlige mulighet for norske og muligens utenlandske kapitalinteresser å øke sitt domene. I hvert fall holdes det strengt hemmelig hvilke disse oppkjøpere er, som tilbys hele 30 eiendommer på 32 000 dekar. Ifølge Dagsavisen er det så godt som umulig å finne ut av det. «Vi ønsker ikke å tilfredsstille folks nysgjerrighet» sier prosjektleder Anders Opgård ifølge avisa. At folkets rettmessige eiendom hemmeligstemples og selges i disse dager, som et resultat av Stortingets vedtak i 2016, er ikke vårt land verdig.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) har som prinsipp at jorda skal eies av alle, men det betyr ikke at vi vil ta levebrødet fra bonden og andre som arbeider i skog og mark. Det er her snakk om konsentrasjon av store landeiendommer på noen svært få, og det betyr makt til de som allerede sitter på milliardformuer. Til tross for allemannsretten, er likevel folks rettigheter begrenset og avhengig av de store grunneiernes velvilje. De sitter på eiendomsretten til jaktterreng, lakseelver og fiskevann, og det er deres rike familie og venner som nyter godt av å høste de gaver naturen gir, mens bare en tredel av jakttillatelser på elg og hjort kommer vanlig folk til gode. Også det å bryte av en grankvist anses som tyveri og juletre på kjelke finnes bare på julekort.
Ikke bare er skogen blitt de rikes domene, men også kystlinja fratas folket skritt for skritt ved at 8 av 10 gis dispensasjon mot byggeforbud i strandsonen, og det betyr at folket mister tilgang til bading og rekreasjon ved sjøen. Rundt Oslofjorden er det bare en tredel igjen til allmuen, og Siv Jensen vil gi ytterligere rettigheter til de bedrestilte.
NKP oppfordrer våre ærlige folkevalgte til å stoppe tyveri av folkets eiendom og rettigheter til naturens gleder.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Frem for fred i Midt-Østen

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer den farlige politikken til USA-imperialismen og dens allierte. Bakstreverske og antifolkelige ledere må ikke få starte en ny krig i Midt-Østen. Lederne er den amerikanske regjeringen, inkludert den reaksjonære regjeringen i Saudi Arabia og den rasistiske israelske regjeringen; samt den intervensjonistiske politikken til det iranske regimet i regionen, inkludert i Irak og Libanon. Arbeiderklassen i regionen har i tiår levd med krig, utplyndring og undertrykking. For verdens fremtids skyld må dette ta slutt.

USAs lederskap har ingen skrupler og ingen moral; de respekterer få internasjonale lover og avtaler. Deres metoder og handlinger gjør USA sannsynligvis til historiens aller største forbryter. Makt og profitt er det eneste de er opptatt av.
NKP fordømmer terror-drapene i Midt-Østen. Situasjonen i regionen kan med dette komme helt ut av kontroll og få uforutsette konsekvenser for hele verden. Brudd på folkeretten ved henrettelser i annenmanns land, senker grensen for å likvidere andre lands representanter uten rettssak og dom. Det er ikke greit. Hvem blir den neste? Skurker er det nok av, men de må stilles til ansvar for sine handlinger på lovlig og fredelig vis. Likvideringene kan komme til å fyre oppunder ytterligere nasjonalistiske holdninger og gjøre det enda vanskeligere for fredelige folkebevegelser til å overvinde sine korrupte, udemokratiske og undertrykkende regimer.
NKP krever at alle nasjoner skal ha rett til full selvstendighet og at de kan forsvare landets integritet og uavhengighet. Krig er i strid med det arbeidende folks interesser, og er kun til fordel for folkefiendtlige styrker hvor krigskapitalen profitterer. Den miljøskadelige krigsindustrien må skrotes.
NKP oppfordrer alle antiimperialistiske og fredselskende krefter om å vise motstand til opptrappingen av krigen i Midt-Østen for å forhindre ytterligere militære konflikter og flere likvideringer. Landene i Midt-Østen må få fred til å utvikle seg, slik at også de kan løfte folk og land ut av fattigdom og underutvikling.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!