Bli med å sikre framtiden - Sørg for at ungdommen har en framtid!

fattigdomsbekjempelse v2.jpgMarx er død, men klassekampen lever. På dette grunnlag har vi utarbeidet NKPs valgprogram.
NKP står som Marx på klassekampens grunn. Vi har valgt side i klassekampen og kjemper for arbeiderklassens kår.
Selv om mye er oppnådd, ser vi alle den ujevne fordelingen. Det er motsetninger mellom fattige mennesker som sulter og overdådighet blant andre.
Det er mulig med en verden der menneskene er sikret de viktigste behov. Det handler om folks eksistensgrunnlag, noe som skjerper klassekampen. Bare gjennom solidaritet og fellesskap kan likeverd og rettferdighet oppnås. Kapitalismen som rår i verden, greier ikke dette. Den er ikke fremtiden.
Solidariteten må komme til uttrykk gjennom arbeiderklassens samlete kamp for å beholde opparbeidete rettigheter og støtteordninger, samt å innføre nye. Dette er nødvendig fordi arbeiderklassen får svekkete kår i vår tid når kapitalens representanter fjerner disse rettigheter og ordninger.

For å motvirke sosiale problem og fattigdom vil NKP:
● Ha folkemakt mot pengemakt, og bunn til topp demokrati. Flertallet dikterer mindretallet, ikke omvendt.
● Gi arbeid til alle.
● Gi lik lønn for likt arbeid.
● Gi midlertidig ansatte fast arbeid.
● Innføre 6-timers arbeidsdag eller 30-timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
● Støtte økning av organisasjonsgraden og motarbeide frihandelsavtaler som vil redusere fagbevegelsens innvirkning på arbeidslivet.
● Arbeide for organisering av utenlandske arbeidere i Norge.
● Bedre konkurransevilkårene for små bedrifter.
● Styrke kvalifiseringsprogrammer, slik at alle, norske og utenlandske, kan realisere sine ressurser og får mulighet til å delta i skole eller arbeid.fredsdue.jpg

Barn og ungdom:
● Gi studielønn til alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Stipendordningene må gjenreises i mellomtiden.
● Avskaffe barnefattigdom.
● Ha gratis skolemat.
● Ingen nasjonale prøver.
● Gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Nysatsing på fritidsklubber.
● Oppjustere barnetrygden fra dagens nivå. Barnetrygd til alle i 19 år.
● Gratis kultur- og fritidstilbud for alle i grunnskolen.
● Styrke yrkesutdanningen. Lærlingeplasser til alle er en investering.
● Arbeidslæring til elever som «faller» ut av videregående skole.
● Ja til heltidsstudenter.
● Studentboliger i offentlig regi; ikke for profitering av hushaier.

Generelt vil NKP:
● Motarbeide at forsikringsselskaper skal ta over statens økonomiske ansvar for den eldre befolkningen.
● Styrke utbyggingen av omsorgsboliger og øke antallet korttids sykehjemsplasser.
● Lønn til alle for utført arbeid – nei til at frivillige jobber gratis for samfunnet.
● Kreve at arbeidsledige på tiltak registreres som arbeidsledige. Manipulerte statistikker må avsløres.
● Ingen profitt på mennesker med hjelpebehov. Stopp privatisering av offentlige oppgaver.
● Sikre alle mennesker materielt, sosialt og kulturelt (FNs Menneskerettserklæring).
● Gi innbyggerne tilgang til gode og kvalifiserte velferdstjenester. Støtteordningene må styrkes!
● Gi alle rett til en trygg bolig.
● Vise solidaritet med våre kamerater verden over.

For å få til et styresett, sosialismen-kommunismen (arbeiderklassen og folkets makt), med fokus på folkets behov, har NKP i sitt program stadfestet at vi vil innføre 5-års økonomiske planer. Det innebærer at man først må nasjonalisere de store bedriftene. Da kan man i sin tur fjerne inntektsskatten, fordi det blir nok kompensasjon fra overskuddet til de nasjonaliserte bedriftene til å sikre budsjettet.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!